OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI

• GENEL AÇIKLAMA
Bu Ekspertiz Raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen TS13805 standartı ve ikinci el motorlu araçlar alım satım yönetmeliğinde belirtilen noktaları raporlar. Standartta ve yönetmelikte belirtilmeyen noktalar kontrol edilmemiştir. Standartta bakılması gerekmeyen parçaların kontrolü Otorapor’un iyi niyetli olarak müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmış olmalıdır. Test edilen araç ile; trafikte ve otoyolda test sürüşü yapılmamıştır. Çeşitli ekspertiz cihazları ile kapalı ortamda test edilmiştir. Trafikte yol testi ile tespit edilebilecek hatalar kapsam dışıdır. Motor sıcakken kontroller yapılmıştır. Soğuk motor ve soğuk şanzıman testleri yapılmamıştır. Otorapor tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi, aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez. Araçta, detaylı temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler, ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Araç değerine etki etmeyecek, mini onarım veya pasta-cila işlemleri ile giderilebilecek vuruk, ezik, dolu hasarı vb. çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur, rapor edilmez. Aracın yağ, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde, araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma, hasar ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Kaporta-Boya ekspertizi yapan ustaların: “Sökme, takma, boya, değişen, işlem, lokal boya, tam boya, vernik, pasta, cila, çekiç, düzeltme, mikron, fabrikasyon mikron, sanayi mikron, orijinal ayar” gibi kendi şahsi görüşleri ve tespitleri, bayiden bayiye farklılık gösterebilir. Her ustanın, aracın orijinalliğini ve fiyatını etkilemeyecek noktalarda yorum farkı olabilir. Bu raporun yanlış olduğunu göstermez. Yorum farkıdır.
• YASAL UYARI
İkinci el araç ekspertizi, aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle ve çeşitli cihazların yardımıyla yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için; kapak, döşeme, far, radyatör ve benzeri parçaların sökülmesi, bu ekspertiz kapsamında olmayıp; Otorapor ancak bu şekilde sökülerek, detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Hangi nedenle olursa olsun, ekspertiz tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Otorapor sorumlu değildir. Araç satıcısı; yönetmelik gereği, alıcı kişiye 3 ay 5000 km. garanti vermek zorundadır. Amortisör fonksiyonları (seçilmiş pakete göre değişkenlik gösterir); amortisör test cihazı kullanmadan sadece görsel olarak test edilmiş olup, Otorapor, test cihazı kullanılarak ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Aracın motoruna ilişkin testler ve obd beyin diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri (seçilmiş pakete göre değişkenlik gösterir) bu ekspertiz kapsamında değildir. Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen kilometre ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları, üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar/kronik arızalar ve kilometre saatinde oynama sonucu manüple edilmiş kilometreler ve hasarlar Otorapor’un sorumluluğunda değildir. Raporda; yazılı ve sözlü olarak ikaz edilip ve ayrıca daha dikkat çekmek için “kurukafa” ikonuyla uyarılıp, rapora kurukafa işareti de konulan noktalar var ise derhal araca bakım, onarım yapılmalıdır. Araç ile yola çıkılmamalı, araç kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanılması halinde tüm sorumluluk araç sahibine aittir.
• KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVKK”) uyarınca, OTORAPOR olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabilecek/ devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK‘da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; mevzuat kapsamında sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kağıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer bayilerimiz ürün/hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar;

mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; ekspertiz faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/ yurtdışı işletmeler ve diğer 3.kişilerdir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, bayiler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. İşemrini imzaladığınızda bu sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz.
• YÖNETMELİK
(Yönetmeliğin tam metnine ve diğer maddelerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-3.htm) 13 Şubat 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30331 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Ekspertiz raporu
MADDE 14 – (1) Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenir.
(2) Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilir.
(3) Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.
(4) Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir.
(5) Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur.
(6) Bakanlık, ekspertiz raporunda yer verilecek diğer bilgileri, TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecek işletmelerde ve bu işletmelerde çalıştırılan kişilerde aranan nitelikleri, ekspertiz raporu düzenleyenlerin sorumluluklarını, hizmet yeterlilik belgesi ile ekspertiz raporu ücretinin üst sınırını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. Garanti
MADDE 15 – (1) İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilir.
(2) Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami otuz iş günü içinde giderilir. Motosikletler için bu süre azami yirmi iş günüdür. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye aittir. Bu sürelerin tespitinde taşıt sahibinin işletmeye yazılı başvuru tarihi veya ilgili il müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine il müdürlüğünce işletmeye yapılan bildirim tarihi dikkate alınır. İl müdürlüğüne yapılan başvuruda satış sözleşmesinin bir örneğine yer verilir.
(3) Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) İkinci el otomobil veya motosikleti teslim edenin adı, soyadı ve imzası.
b) İkinci el otomobil veya motosikleti teslim alanın adı, soyadı ve imzası.
c) İkinci el otomobil veya motosiklete ilişkin şikâyet ve talepler.
ç) İkinci el otomobil veya motosikletin markası ve modeli.
d) Arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil veya motosiklete benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüt.
e) İkinci el otomobil veya motosikletin arıza bildirim ve işletmeye teslim tarihi.
(4) Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde arıza meydana gelmesi durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
(5) İşletmeler birinci fıkrada belirtilenlere ilave garantiler verebilir.
(6) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında üretici ve ithalatçı garantisi devam eden ikinci el otomobil veya motosikletler hakkında bu madde uygulanmaz.


(7) Bakanlık, garantiye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Garanti kapsamına girmeyen hususlar
MADDE 16 – (1) İkinci el otomobil ve motosikletin satışında aşağıdaki parça, durum, işlem ve arızalar garanti kapsamı dışındadır:
a) Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki otomobil ve motosikletler.
b) Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar.
c) Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar.
ç) Aracın olağan kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar.
d) Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça; bujiler, katalitik konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve diğer katkı maddeleri.
e) Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça, koltuk aksesuarlarının temizlenmesi ve onarılması dâhil olmak üzere kaportanın ve kabinin olağan bakımı için yapılan masraflar.
f) Kaporta işleri, süslemeler, paspas, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması.
g) 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere elektronik parçalar ve komponentler.
ğ) Parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın düzenli önleyici işlemler, kontroller ve ayarlamalar.
h) İkaz lambaları sistem arızası gösterdiği halde aracı kullanmaya devam etmenin veya bilerek veya bilmeyerek uygun olmayan ya da kalitesiz yağların veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar.
ı) Hatalı kullanım, kaza, hırsızlık, hırsızlık girişimi, yangın, infilak, vandallık veya doğal afetler nedeniyle hasar gören veya zayi olan parçalar.
i) Taşıtın ihmal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının veya aracın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar.
j) Bakım işlemlerinin muayene ve bakım planına uygun olarak yapılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.
k) Satış sonrasında taşıta yapılan herhangi bir eklenti nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
l) Trafik sicilinde “Trafikten çekilerek tescili silinmiştir.” kaydı bulunan taşıtlar. (2) Kullanım hatasının tespitinde 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uygulanır.
• TARAFLAR ve TANIMLAR

OTORAPOR: Teknik Test ve Ölçüm Cihazlarıyla Donatılmış, bünyesinde bu cihazları kullanan ustalar çalışan, Oto Ekspertiz, Check-up, Test ve Muayene Servisi.
ARAÇ: Ekspertiz yapılması için Otorapor’a getirilen motorlu taşıt.
SATICI: Ekspertiz yapılması için Otorapor’a gelen, araç sahibi veya vekil kişi. Ekspertiz yaptırılan araca, yönetmelik gereği 3 ay 5000 kilometre Garanti vermesi gereken gerçek veya tüzel kişi.
MÜŞTERİ: Ekspertiz yapılması için Otorapor’a gelen, Otorapor’dan hizmet alan kişi, kuruluş veya vekil.
TEKNİKER(LER): Ekspertiz raporunu düzenleyen kişilerdir. Araca; ekspertiz, check-up, analiz, ölçüm, test, kontrol, muayene ve/veya işlem yapan kişilerdir. Teknikerler, yönetmelik gereği, aracın oto ekspertiz raporunu çıkaran, tespit yapıp hazırlayan, test ve kontrol eden, ekspertiz cihazlarının verilerini sisteme giren, birinci derece sorumlu kişi/kişilerdir. Bu Genel Ekspertiz ve Muayene şartları; Teknikerler ile adı/adresi ön tarafta, iş emrinde belirtilen Müşteri’nin getirdiği aracın bakımına, ekspertizine, test ve muayenesine ilişkin hükümleri düzenlenmektedir. Ustalar (Teknikerler), ekspertizini yaptığı araçların tüm raporlarını, Otorapor tarafından kullanılan erp/mobilusta ekspertiz programıyla, dijital ortama yükleyerek üretir. Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur. Ancak ekspertize getirilen araç, Genel Açıklama ve Yasal Uyarı maddelerinde geçen şartlara uyması gereklidir.


• KONU
Otorapor, yönetmelik gereği, 8 yaş 160.000 km. ve altı araçlara aşağıda belirlenen şartlarda, ekspertiz hizmeti vermekte olup, müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla Otorapor’un sunduğu hizmeti kabul ettiğini beyan etmektedir.
• KABUL
Aracın Otorapor tarafından ekspertiz muayene edilmesinden evvel, Otorapor aracın durumuna göre aşağıdaki belgelerden birini tanzim etmesi şarttır. Aracın her parçası ve her kısmına ayrı rapor düzenlendiği için her rapora ayrı ayrı müşteri imzası alınmaz. İş emrine atılan imza tüm raporlar ve raporun diğer sayfaları için geçerlidir. İş emri ile raporlar bir bütündür. Bu husus tüm raporların altında belirtilmiştir. Müşteri bilgilendirilmiştir. Müşteri bunu gayri kabul rücu eder. - Teklif sipariş - Yapılması gereken işlemlerin detaylarıyla belirtildiği bir belge, - İşlem vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilliği gösteren belge, - İşlem araç sahibi olmayan müşteri tarafından yapılıyorsa araç sahibinin muvafakatnamesi taraflarca karşılıklı imzalanarak düzenlenir. Araca dosya iş emri açılarak; Araç tesliminden önce ve sonra araç fotoğrafları gerektiği takdirde araç içinden ve dışından çekilerek arşive konulur.
• ARAÇ İÇİNDE BULUNAN EŞYALAR
Araç içinde hiçbir eşya bırakılmamış halde boş olarak Otorapor tarafından teslim alınmaktadır. Müşteri aracın içinde hiçbir özel ve araç ile ilgili olmayan eşya bulunmadığını peşinen kabul eder. İçindeki eşya ile araç Otorapor tarafından kabul edilmez. Otorapor, araca takılı aksesuar ve cihazlar, şahsi eşyalar ve yakıt miktarından ancak bunların iş emri kabul esnasında yazılmış olması halinde sorumludur.
• TEKLİF
Müşteri’nin talep etmesi üzerine, aracın ekspertizi, bakım ve muayenesi için yapılacak işlemlerin bir keşfi hazırlanır, bu keşif müşterinin arzusuna göre birkaç ayrı pakette (BRONZ, GÜMÜŞ, ALTIN gibi) müşteriye sunulur. (Paket isimleri değişebilir). Paket içerikleri www.otorapor.com sitesinde, aynı zamanda Teklif ekinde mevcut olup, Teklifin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu keşif ve paket içerikleri (ekspertiz, bakım ve muayene işlemleri) aracın durumunu, mevcut olan kilometresine göre, genel olarak tahmin edilmesine yönelik olabilir. Bu durum yapılan keşif ve müşterinin arzu ettiği paket geçerli olan fiyatlar üzerinden götürü olarak fatura edilecektir. (KDV dahildir.) Otorapor paketlerde her türlü değişiklik yapma ve güncelleme hakkına önceden haber vermeksizin sahiptir. Duyurular web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından duyurulur.
• İŞLERİN YAPIMI
Aracın ekspertizi, bakım ve muayenesi müşteri tarafından istenilen paket içeriği esas alınarak gerçekleşecektir. Ancak müşterinin isteği doğrultusunda yapılacak ek hizmetler, müşterinin talep ettiği paket içeriğinde yoksa, Otorapor yapılacak işlemin meblağını müşteriden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Ek teklif formu düzenlenerek, müşteri talepleri işaretlenir, müşteri tarafından ayrıca imzalanarak, onaylanacaktır. Aracın ekspertiz, bakım ve muayenesi vb. gibi işler esnasında, Otorapor alıcının, satıcının veya bu şahıslar tarafından görevlendirilen kişinin hiçbir müdahalesini kabul etmez. Raporlar sadece müşteriye veya müşterinin adına aracı getiren vekile teslim edilecektir. Ekspertiz yapılan aracın raporunun www.otorapor.com internet sitesinde ve üçüncü kişilere paylaşılmasına araç sahibi, alıcı ve/veya müşteri peşinen kabul etmektedir. Her bayi (franchise) ve teknikerler kendi ekspertiz yaptığı araçlardan sorumludur. Hiçbir rapordan Otorapor genel merkez sorumlu değildir.
• TEKNİK ŞARTNAME
- Otoraporun tespit ettiği hasarlar, aracın o anki durumunu ve teklifteki talepleri yansıtmakta olup, hasarın ne kadar bir masraf oluşturacağı ya da diğer hususlar Otorapor ’un yükümlülüğü altında değildir. Bilgiler ve veriler; araç muayene, test ve ölçüm cihazlarının teknik verileridir. - Otorapor’un araç hakkındaki tespitleri, aracın o anki hali hazır durumu ile sınırlı olduğundan, ileride oluşabilecek sorunlardan Otorapor sorumlu değildir. Kilometrenin doğrulaması, obd beyin test cihazının verileri doğrultusunda raporlanır. Kilometre bilgisi, aracın kilometre saatinden okunmuş kilometre bilgisidir. Otorapor, aracın kilometre saatindeki bilginin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir. Kilometre ile ilgili görüş, aracın resmi fenni muayene sonuçlarından gelen kilometre bilgileri, obd beyin test bilgileri, araç yıpranma durumu ve teknikerlerin kendi şahsi görüşleri harmanlanarak verilen bilgidir. Kesin kilometre teyit değildir.

Obd test cihazının okumadığı ve aracın beyin kayıtlarına geçmemiş kilometreler teyit edilemez. Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime arttırıcı, şanzıman beyni update, modifikasyonlar ve lpg’li araçlardan Otorapor sorumlu değildir. Ve araç güncel servis beyin update’i almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertizde bu noktalar kontrol edilmemektedir. Sorumluluk alınmamaktadır. İkinci el uzatılmış otomobil garantisi, ikinci el motoru araçlar alım satım yönetmeliğinde bulunan parçaları kapsar. 2.el uzatılmış garantiyi araç satıcısı, araç alıcısına vermekle yükümlüdür. - Aracın ekspertiz, bakım ve muayenesi sonucunda verilen bilgiler ve veriler Otorapor’un analiz ve görüşüdür. Otorapor, müşterinin seçimi doğrultusunda sadece belirlenen paket ve içeriğinde daha önceden belirlenmiş ve müşterice kabul edilmiş noktalarda inceleme yapar. Paket içeriğinde bulunmaması nedeniyle kontrolü yapılmamış olan noktalar ile paket içeriğinde bulunan ancak hakkaniyet kurallarınca gerekli incelemelerin yapılmasına rağmen bulunması mümkün olmayan hasarlardan/masraflardan Otorapor sorumlu değildir. Araç ekspertizi, motor sıcakken yapılmaktadır, motor soğukken tespit edilebilen arızalardan firmamız sorumlu değildir. Aracın hiçbir parçası sökülmeden, göz ve makine yardımıyla ekspertiz yapılmaktadır. Araç içerisinde, iç parçalarda veya kısımlarda bulunan hasarların ve masrafların tespit edilebilmesi için döşeme, kapak, kaplama vs parçaların sökülmesi, Otorapor ’un sunmuş olduğu ekspertiz kapsamında değildir. Kaporta, karoser kısmında, değişen parça ve boya tespitinde; kapı içi fitilleri, tavan döşemesi, airbag hava yastığı kaplamaları, kapı iç kaporta bağlantı çekomastikleri sökülmesi veya çekomastiklerin; değişen tespiti için kazınmasına taraflar izin vermiştir. Sökülerek tespit edilebilen parçalarda çıkabilecek hasarlardan ve masraflardan Otorapor sorumlu değildir. Bu rapor; yaklaşık 30.000 (otuzbin) parçadan oluşan, ikinci el bir otomobilin, sadece genel yıpranmış parçalarının, yaklaşık 30 (otuz) dakika içinde yapılan, sadece 30 dakika içerisinde test edilmesi mümkün olan parçalarının kontrol ve analizidir. Ekspertiz anlık hasar ve masrafların tespitidir. Ekspertiz sonucu rapor edilen tüm veriler, ölçümlemeler, tespitler, görüşler aracın iş emrinde belirtilen kilometre ve tarih aralığında geçerlidir. Bu tarih ve kilometre sonrası araçta yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartlarından oluşabilecek sıkıntılar, sürücü hataları, üretim hataları, kronik arızalar, üçüncü kişilerin araca verebileceği hasar, kaza kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlardan Otorapor sorumlu değildir. Bu rapor, bir sigorta veya bir kasko poliçesi değildir. Otorapor’un sorumluluğu ekspertiz için aldığı ücret kadardır. Tüm sorumluluk; yönetmelik gereği; sattığı araca 3 ay 5000 kilometre garanti verme yükümlülüğü olan araç satıcısına aittir. Otorapor yönetmelikte belirtilen noktaları kontrol eder. Otorapor, ekspertiz raporu sonuçları, aracın fenni muayenesi yerine geçmez. Resmi fenni muayenesinde başarılı olacağını da garanti etmez. Test cihazlarına girmemiş araçlar, sadece görsel olarak test edilmiş olup, test cihazı kullanılarak ortaya çıkabilecek hasar ve masrafların tespit edilememiş olmasından Otorapor sorumlu değildir.
• ANLAŞMAZLIKLAR
-Hasar bilgileri, 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödeme bilgileri ile sınırlıdır. Hizmetimizde sunulan sigorta geçmiş bilgileri tamamen 5664 ve TRAMER’e (SİGORTA BİLGİ MERKEZİ) gönderilen sigorta şirketlerinin kayıtlarına ve internet bilgilerine dayanmaktadır. Otorapor ölçümleri, E-devlet sorgusu, vergi dairesi sorgusu, ogs/hgs/kgs, tramer sorgusu, diğer devlet sorgulama bilgilerine ve Otorapor’un ekspertiz raporuna dayanarak yapılacak ticaret işlemlerinin sorumluluğu Otorapor’a ait değildir. Geri ücret ödeme, tazminat ödeme vs. söz konusu değildir. Müşteri bunu gayri kabul rücu kabul etmiştir. - Otorapor, araç test hattındayken araçta oluşabilecek herhangi mekanik ve/veya diğer problemlerden sorumlu değildir. Müşteri bu konuda bilgilendirilmiştir. Ekspertizin amacı, aracı zor şartlarda test edip, araçta problem varsa, test istasyonunda problemin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Araç test hattındayken oluşabilecek arızalarda, araca zarar verilmemiş olup, problemin otoyolda, yüksek süratte kendini göstererek, sürücü ve içindeki diğer kişilere zarar vermesinin önüne geçilmesi içindir. Yapılan bir bakıma yol simulasyonudur. - Müşteri ve araç sahibi arasındaki ihtilaflar ve bu kişilerin birbirine karşı ileri sürdüğü iddialar; hiçbir suretle Otorapor’un yaptığı sözleşmeden kaynaklanan haklarını etkilemez. Müşteri araç sahibi olsun veya olmasın Otorapor’un aracın ekspertizi, bakım ve / veya muayenesi için talep ettiği paket ücretini ödemeye, Otorapor ’a karşı mesuldür. Ücreti ödemeyi peşinen kabul eder. - İşbu genel ekspertiz, bakım ve muayene şartları ve işbu genel şartlardan kaynaklanan her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca yürütülecek yorumlanacak ve çözülecektir. - İşbu genel ekspertiz, bakım ve muayene şartları birkaç nüsha halinde akdedilmiştir. Bu genel şartların bir nüshası ancak diğer nüshalarla aynı olması ve aynı imzaları taşıması şartıyla geçerli olacak.

Islak imza olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değerlendirilmeyecektir. - Otorapor ’un verdiği bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılacak olan ticaretten Otorapor sorumlu değildir. Aracın Otorapor’a giriş ve çıkış kilometreleri belirlidir. Çıkış kilometresinden itibaren araçta oluşabilecek hasar ve arızalardan Otorapor sorumlu değildir. Yönetmelik gereği, araç satıcı kişi veya kuruluş, araç alıcısına 3 ay 5000 km. garanti vermek zorundadır. 5664 ve tramer sorgusu ekspertiz günü ve saatinde yapılmış olup sistemsel arızalardan dolayı yansımayan hasar kaydı bilgilerinden Otorapor sorumlu tutulamaz. Tramer sigorta dosyası kapanmamış, araç ekspertizden çıktıktan sonra tramer sistemine yüklenmiş pert, ağır hasarlı araçların sisteme yüklenmemiş olmasından Otorapor sorumlu değildir. Ekspertiz raporu bilgileri, genel karoseri kapsadığından OBD kontrollerinde çıkmayan elektrik, elektronik ve su hasar arızalarından Otorapor sorumlu tutulamaz. 2. el oto garanti sigortası satın almamış araçlara; kaporta, boya, motor, mekanik, elektrik, elektronik parça garantisi verilmemektedir. Araç satıcısı sattığı araca yönetmelik gereği 3 ay 5000 km. garanti vermek zorundadır. - Herhangi bir ihtilaf durumunda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
• ÖDEME
Faturalar işlerin yapıldığı paketlerin tutarlarına göre tanzim edilir. Paket tarife içerikleri müşterinin dilediği gibi incelemesi için emrine amade tutulur.
• TEBLİGAT
İşbu ekspertiz şartları çerçevesinde Taraflar arasında gerçekleşebilecek her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler taraflar’ın belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar, belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatlarının geçerli tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını kabul eder. Tüm taraflar SMS ve mail ile yapılacak bilgilendirme ve tanıtım mesajlarını kabul ederler. Teklif istediğiniz taktirde, bilgileriniz Sigortam.net Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri A.Ş ile ve/veya diğer büyük sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır, teklifler Sigortam.net ‘ ten veya diğer sigorta şirketlerinden alınacaktır. Tarafınıza telefon, mesaj, veya mail yoluyla dönüş yapılacaktır.
• MADDE BAŞLIKLARI
Madde başlıkları bu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene şartlarında yalnızca ilgi ifade etme kolaylığı amacıyla kullanılmış olup, Genel Ekspertiz Bakım ve Muayene Şartları’nın yorumlanmasında hüküm ifade etmez.
• GENEL EKSPERTİZ, BAKIM VE MUAYENE ŞARTLARI NÜSHALARI
İşbu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene Şartları, Taraflar’ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, mütevellit şekilde, ön veya üst tarafta belirtilen tarihte, tanzim edilmiş ve imza tarihinden ve araç giriş çıkış kilometresine kadar muteberdir. Müşteri araçla alakalı orijinal ruhsat, poliçe, raporların aslını ibraz etmek vb. evrakların aslını ibraz ederek, Otorapor tarafından incelenmesi imkânını sağlamaya mecburdur.
• DELİL SÖZLEŞMESİ
Bu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene Şartlar çerçevesinde Otorapor’un ticari defter ve kayıtları Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edecektir. Müşteri tüm bu şartlar Kabul ettiğini gayri kabul rücu beyan eder. Otorapor, paket ve içeriklerde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İş bu sözleşme taraflar arasında ön tarafta yazıldığı tarihte imzalanmıştır. Aracın her parçası her kısmı için ayrı rapor düzenlendiği için her rapora ayrı ayrı müşteri imzası alınmaz. İş emrine ön tarafta atılan imza tüm raporlar için geçerlidir. Bu husus diğer tüm raporların altında belirtilmiştir. Müşteri bunu gayri kabul rücu eder.

Sosyal medyada paylaş:
Yorum bırakabilirsiniz

Yorumlarınız bizim için değerli

Ad Soyad *

Yorumunuzu yazabilirsiniz *