ETİK DEĞERLERİMİZ

OTORAPOR VE İŞ ORTAĞI FRANCHİSEELARIN DAVRANIŞ KURALLARI

 

A. Çalışma Prensiplerimiz ve İş Ortaklarımızdan Beklentilerimiz

Otorapor Grubu, tarafsızlık, adillik, şeffaflık, dürüstlük, güven ve iş ahlakını temel değerleri olarak benimsemiştir. Otorapor değerlerine paralel hareket etmektedir. Otorapor değerlerini tanımlayan, açıklayan ve duyuran Otorapor İş Etiği ve Davranış Kurallarına tabi bir şirket olarak, yasalara ve etik kurallara uygun bir şekilde iş yürütmek, en yüksek etik, sosyal ve çevresel standartları uygulamak amacındadır. Bunun ancak iş ortaklarımızın da aynı prensibi amaç edinmesi ile mümkün olacağını biliyoruz. Size sunduğumuz aşağıdaki İş Ortağı Davranış Kuralları,  ile iş ilişkisi içinde olan iş ortakları için oluşturulmuş temel ilkelerdir. İş ortaklarımızı seçerken ve onların uyumluluklarını denetlerken bu ilkeleri göz önünde bulundurmaktayız. Ayrıca iş ortaklarımız da beraber çalıştıkları iş ortakları için bu veya buna benzer ilkeler geliştirmelidirler. 
 
Temel olarak iş ortaklarımızdan beklentimiz tüm geçerli kanun, kural ve düzenlemelerle tam bir uyumluluk içinde çalışmaları; iş, çevre, sağlık ve sürdürülebilirlik sistemleri için oluşturulan etik ilkelere bağlı olmaları ve bu ilkeleri benimsemeleri, bunları diğerlerine de iletmeleri ve uygulamalarıdır. 
 
“İş ortaklarımız” ifadesi ile Otorapor ve iştiraklerinin mal ve hizmet satın aldığı şahıs ve şirketler ile franchiseeların hizmet sunduğu kiracılar kastedilmektedir.

 

B. İş Ortağı Davranış Kuralları

 

1. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele


Kurumsal yönetim çerçevesinin bir parçası olarak OTORAPOR, tüm işlerini dürüst ve etik bir şekilde yürütmektir. OTORAPOR rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsemektedir ve faaliyetini yürüttüğü her yerde tüm ilişkileri ve ticari işlemlerinde profesyonel, adil ve dürüst bir şekilde hareket etmeyi ve rüşvete karşı etkili sistemler uygulama ve yürütmeyi taahhüt etmektedir. İş ortaklarımızın da aynı şekilde davranması beklenmektedir. 
OTORAPOR yolsuzluk ve rüşvet ile mücadeleyi son derece ciddiye almaktadır. Bu politikanın herhangi bir iş ortağı tarafından ihlali OTORAPOR tarafından ciddi bir sorun olarak görülecektir; bu çerçevede hukuka uygun bir şekilde iş ortağı ile ilişkinin feshi dâhil yaptırımla sonuçlanması olasıdır.


2. Kanunlara uyum


İş ortaklarımızdan ve onlar için çalışan kişilerden, bu Kurallarda yer alanlar dâhil olmak üzere, tüm ilgili yerel yasa ve düzenlemelere riayet etmesi beklenmektedir. OTORAPOR, riayetin temin edilmesi için sizden uygun tedbirleri almanızı beklemektedir. OTORAPOR, cezai ya da sosyal olarak kabul edilemez iş uygulamalarına dâhil olup olmadıklarını değerlendirmek üzere iş ortaklarına bir inceleme prosedürü uygulayabilir.

 

3. Hediyeler ve ikramlar


İş ortaklarımız tarafından hediyeler, eğlence ve ikramlar uygunsuz bir şekilde iş temin etme ya da yürütme ya da işi yürütürken herhangi bir uygunsuz avantaj elde etme amacıyla ya da etkisiyle verilmemeli ve alınmamalıdır. Tedarikçi/yüklenici seçimi hiçbir zaman bir hediye ikram ya da herhangi bir ödemeye dayalı değil objektif bir ihaleye dayanmalıdır. 


Hiçbir devlet memuruna, hiçbir hediye verilmemeli ya da teklif edilmemelidir.

Hediye, eğlence ya da ikram her zaman hukuka, yerel iş uygulamalarına ve Otorapor İş Etiği ve Davranış Kural’larına uygun bir şekilde verilmeli ve kabul edilmelidir.

 

4. Ayrımcılık Yapmama 


İş ortaklarımızın, çalışanları için ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlaması beklenmektedir. Irk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel tercih, etnik köken, engellilik, genetik yapı, din, siyasi görüş veya medeni hali sebebiyle yapılan hiçbir ayrımcılığa göz yumulmamalıdır. İş ortakları çocuk işçiliği kullanmayacaklardır. 

 

5. Kayıtların Doğruluğu


Tüm harcamalar düzgün şekilde yapılmalı ve doğru ve şeffaf bir şekilde kaydedilmelidir. İş ortaklarımız, kurallara uymaktan kaçınmak için kişisel olarak bir hediye, ikram ya da değer taşıyan başka bir şeyin ödemesini yapmamalıdır.

 

6. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve Sürdürülebilirlik 


OTORAPOR, çalışanlarının, ortaklarının, tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin, müşterilerinin ve çalıştığı bölgedeki kişilerin sağlığına ve emniyetine azami özen göstermeyi temel sorumluluğu olarak benimsemiştir. Otorapor bünyesindeki herkesin, Otorapor genelinde geçerli olan “Sıfır Tolerans” politikasına uyması gerekmektedir. “Sıfır Tolerans” uygunsuzlukları disiplin cezalarına tabidir. Bu sebeple her bir OTORAPOR iş ortağının da, pozisyonu, unvanı veya sorumluluk kapsamı ne olursa olsun, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturan düşündüğü her hususu gidermek üzere gerekli önlemleri alması ya da ivedilikle ilgili şirket/ departman/ birim yöneticisine, İSG uzmanlarına ve/veya Uyum Görevlisi’ne bildirmesi beklenmektedir.

OTORAPOR, iş ortaklarından mevcut tüm çevresel düzenlemelere uyum sağlamasını beklemektedir.  İş ortaklarımız tarafından tüm gerekli izinler, lisanslar alınmalı ve kısıtlamalara uyulmalıdır. Güvenli kullanım, faaliyet, depolama, geri dönüşüm, yeniden kullanım veya atık yönetimi, hava emisyonu ve atık su tahliyesinin sağlanması için gerekli sistemleri kuracaktır. İş ortaklarımız, doğal kaynakları korumalı, çevre için tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınmalı ve mümkün olduğunda tekrar kullanım ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütmeli, sürdürülebilir bir çevre politikası çerçevesinde hareket etmelidir.

 

OTORAPOR, işverenlerle uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurulmasının, faaliyet gösterilen sektörlerde ve bölgelerde uzun süre var olmanın ve bulunduğu konumu güçlendirmenin en etkili yollarından birinin kaliteli eserler meydana getirmek olduğunun bilincindedir. Bu bağlamda iş ortaklarından da kalite standartlarına uymasını beklemektedir. 

 

C. Bildirimler


İş ortaklarımızın, OTORAPOR çalışanlarından birinin veya OTORAPOR adına çalışan herhangi bir kişinin yasa dışı ya da uygunsuz davrandığına inanmaları durumunda bunu derhal Otorapora bildirmeleri gerekir. 
Otorapor Etik Hat’ta aşağıdaki iletişim yollarından ulaşabilirsiniz: